30 Aralık 2020 - GENEL

30.12.2020 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ve 4857 say. İş kanunu geçici madde

3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu Geçici Madde 10 kapsamında belirlenen iş sözleşmesinin feshine ilişkin yasaklılık durumu 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Fesih yasağının geçerli olacağı süre için de işverenlikler işçiyi tek taraflı şekilde kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkarma hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde Kurumdan yaşlılık aylığı alanlar hariç ücretsiz izne ayrılan işçilere Fondan nakdi ücret desteği sağlanmaya devam edilecektir.

Karar eklice paylaşılmaktadır.

Fesih yasağına aykırılık halinde aylık asgari brüt ücret tutarında idari para cezası belirlenecek olmasının yanı sıra, feshin geçersizliğinin tespiti ile ikame olunacak dava neticesinde işçinin çalıştırılmadığı sürelere ilişkin ücrete hükmedilmesi riski bulunduğunu da belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

30.12.2020 Tarihli Cumhurbaşkanı kararı

4857 say. İş Kanunu Geçici Madde