22 Şubat 2023 - GENEL

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

22.02.2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazetede “Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlanmıştır.

 

Tam metni eklice paylaşılmakta olan 125 nolu ilgi kararname kapsamında özetle;

 

  • Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yer alarak, orta ve ağır hasarlı olduğu belgelendirilen işyerlerine ilişkin kısa çalışma ödeneği başvurularının, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işleme alınacağı düzenlenmiştir.

 

  • Olağanüstü hal ilan edilen illerde hizmet sözleşmelerinin, 4857 sayılı Yasanın 25/II. maddesinde düzenlenen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ; “belirli süreli hizmet sözleşmesinin sürenin hitamıyla kendiliğinden sona ermesi” ; “işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi” ; “ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi” halleri dışında işveren tarafından feshedilmesi men edilmiş, aksi durumun idari para cezası tahakkukuna yol açacağı belirtilmiştir.

 

  • Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden, depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar; 6/2/2023 tarihi sonrasında depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verileceği ifade edilmiştir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

 

  • Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.

İlgili kararnameye buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.