30 Nisan 2021 - GENEL

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu…

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Covid 19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çek ibrazı, kambiyo takipleri ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olan kamu idarelerinin başlatacağı icra takipleri ile ilgili aşağıdaki düzenleme kabul edilmiştir. Buna göre;

-ibraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021(bu tarihler dahil) tarihleri arasına denk gelen çekler bu tarihlerde bankaya ibraz edilmeyecek, 01.06.2021 tarihinden sonra kalan sürelerinde ibraz edilecektir.

-30.04.2021 ile 31.05.2021(bu tarihler dahil) tarihleri arasına vadesi gelen kambiyo senetleri ile ilgili icra takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler duracaktır.

-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idareleri kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları ile ilgili 30.04.2021 ile 31.05.2021(bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatamayacaktır. Kamu Mali Yönetimi Kanunu kapsamına giren kamu idareleri Kanunda, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri (Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri), sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler (belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler) olarak tanımlanmıştır. Kanun ekinde listelere kurumlar tek tek sayılmış olup ilgili Kanun metnini de ekte paylaşmaktayız.

Buradan indirebilirsiniz.