6 Mart 2023 - GENEL

Kamuoyunda EYT Kanunu olarak bilinen 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar…

Kamuoyunda EYT Kanunu olarak bilinen 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda;
 08.09.1999 ve öncesinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında sigortalı olanlar ile sigortalılığı bu tarihten önceye borçlanma suretiyle götürülen sigortalıların yaş koşulu kaldırılmıştır. Böylelikle tabi oldukları sosyal güvenlik hükümlerine göre yaş dışındaki diğer şartları taşıyanlar, usulüne uygun başvuru halinde emekli aylığından yararlanmaya hak kazanmıştır.
 Yukarıdaki düzenlemeye göre geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacağı veya düzenlemenin kapsamda kalan sigortalıya bu yönde bir talep hakkı bahşetmeyeceği ifade edilmiştir.
 Koşulu sağlayan sigortalıların işten ayrılış tarihlerini takip eden 30 gün içerisinde en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı düzenlenmiştir. Buna karşın sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamayacağı belirtilmiştir.
 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle geçici 23 ve geçici 24 üncü madde kapsamındaki işçilerin(kamu kurumlarında ilgili mevzuat doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan personel) emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılması, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması sağlanmıştır.
SAHIN STREET NO:12 AYDIN PLAZA MALTEPE / ISTANBUL / TURKIYE
TEL: +90 216 459 8555
info@aydinaydin.net www.aydinaydin.net
Bundan sonraki süreçte Kanun kapsamında kalan aktif 4-a sigortalılar; emekliliğe hak kazandıklarını tevsik eder kayıtlar ile iş akitlerini emeklilik sebebiyle feshettiklerini bildirir dilekçelerini işverenliğe sunduğunda, çıkış işlemleri “8- Emeklilik(yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile tamamlanacaktır.
Böylelikle işten ayrılışı verilen kişi Kuruma müracaat ile emekli aylığı tahsisini, bizzat müracaat, e-devlet veya posta yoluyla tamamlayabilecektir. Ay sonuna kadar yapılacak başvurularda talep sahibine, takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
AYDIN AYDIN AVUKATLIK ORTAKLIĞI
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEPARTMANI