1 Eylül 2022 - GENEL

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

BİLGİ NOTU

 

İLGİ: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

           HAKKINDA

 

Bu bilgi notu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin tarafınızı bilgilendirmek amacı ile tanzim edilmiştir.

 ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GİRİŞ:                                          

 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2.maddesinin 2.fıkrasında yönetmelikteki hükümlerin hangi sözleşmelere uygulanmayacağını belirtilmektedir. 31932 sayılı 23.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni değişiklikle birlikte 2.maddenin 2.fıkrasına J bendi eklenmiştir.

j: Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri,” eklenmiştir ve böylece yönetmeliğin uygulanmadığı alanlar genişletilmiştir.

 • Aynı yönetmeliğin 4.maddesinde tanımlar yer almaktadır. 23.08.2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile tanımlar maddesine yeni bentler eklenerek “platform” ve “aracı hizmet sağlayıcı” kavramları eklenmiştir. Bunlar,
 1. Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya

kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 

 1. j) Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem

şeklinde yer almaktadır.

 • İlgili yönetmeliğin 5.maddesinde tüketicilerin bilgilendirilmesi hususuna yönelik olarak satıcı veya sağlayıcıların ön bilgilendirme sorumluluğundan bahsedilmiştir.23.08.2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile sağlayıcı ibaresi “sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde değiştirilmiş (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentleri buna uygun olarak değiştirilmiş ve cümleye “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirlenen zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.”

 • Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan ön bilgilendirme yöntemine ilişkin hususlarda maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “yazılı olarak” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya kalıcı veri saklayıcısı ile” ibaresi eklemiştir ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı bu maddede düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen bilgilendirmelerde bulunulması zorunlu hususlardaki eksikliklerden ise aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.

 • Aynı Yönetmeliğin 7, 8 ve 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlayıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satıcı veya sağlayıcıya” ibaresi “satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüketicinin EK’te yer alan formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.”

 • Yönetmeliğin 12 nci maddesi satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini kapsamaktadır ancak yeni değişiklikler doğrultusunda 12.maddede değişiklikler olmuştur ve yeni fıkralar eklenmiştir.

(1) Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Ancak tüketicinin malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere bu fıkrada belirtilen ödemelerin tüketiciye iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda satıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(3) Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda sağlayıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen tüm geri ödemeleri, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcı bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür.

(5) Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile bu taşıyıcıyla malın iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda, söz konusu masraf satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanır. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise bu bilgilere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ön bilgilendirmede yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa söz konusu masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmak zorundadır.

(6) Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal ulaştırmakla yükümlüdür.”

Böylece maddenin kapsamı genişletilmiştir.

 • Yine, yönetmeliğin 12.maddesinden sonra gelmek üzere A bendi eklenmiştir.

“Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri”

MADDE 12/A- (1) Aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak, kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır:

 1. a) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim.
 2. b) Sözleşmenin feshine dair bildirim.
 3. c) Bedel iadesi talebi.

ç) Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebi.

 1. d) Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetler.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen talep ve bildirimleri, satıcı veya sağlayıcıya derhal iletmek zorundadır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve ön bilgilendirmenin yapıldığının ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(4) Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, 5 inci maddede belirlenen ön bilgilendirmede bulunulması zorunlu hususlardaki eksikliklerden aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.

(5) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden sorumludur.

(6) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcı ile yaptığı aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcının Kanunun 48 inci maddesine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasına sebep olduğu her bir tüketici işleminden sorumludur.

(7) Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı;

 1. a) Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
 2. b) Malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,
 3. c) Tüketicinin 16 ncı maddede belirtilen sözleşmeyi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

on dört gün içinde, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(8) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak aracılık ettiği mesafeli sözleşmelerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.

(9) Satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından ve ispatından aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.”

 • Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde “tüketicinin sorumluluğundan” bahsedilmektedir ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresinden sonra gelmek üzere “dört” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.”

 • Yönetmeliğin 15 inci maddesinde cayma hakkının istisnalarından bahsedilmektedir ve bu maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

 1. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
 2. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
 3. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

Bu yenilik ile cayma hakkının istisnalarını oluşturan sözleşmelerin kapsamı genişletilmiştir.

 • Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi sözleşmenin ifası ve teslimatı ile ilgili hususları oluşturur. Bu maddenin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.” (değiştirilen yer burasıdır)

“(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının ve satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.” (aracı hizmet sağlayıcı terimi bu maddeye de dahil edilmiştir)

 • Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sağlayıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir.
 • Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü konularını içerir. Bu maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.”

 • Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece bu yönetmelik hükümlerini artık Ticaret Bakanı yürütür.
 • Bu Yönetmeliğin;
 1. a) 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi 1/1/2023 tarihinde,
 2. b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.

ÖZETLE;

Öncelikle bu yönetmelikte düzenleme yapılmasının amaçlarından biri Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Elektronik Ticaret Kanunu ile yapılan düzenlemelere uyum sağlamaktır. Yapılan değişiklikler ile bu yönetmeliğe platform” ve “aracı hizmet sağlayıcı” kavramları eklenmiştir. Bu kavramlar ise şu şekilde tanımlanır;

Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem

Günümüz teknolojisinde platform üzerinden yapılan mesafeli satış sözleşmeleri bir hayli artmaktadır. Bu durumda “aracı hizmet sağlayıcılarına” bu mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Çoğu hükümde aracı hizmet sağlayıcıların birlikte sorumluluğu düzenlenmiştir. Öncelikle tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik elverişli bir sistem kurulmalıdır, bu sistem kesintisiz olarak hizmet verebilmeli ve tüketicilerin taleplerini veya geri bildirimlerini elverişli bir şekilde iletebilmeli ve sistemin işleyişini takip edebilmelidir.

Aracı hizmet sağlayıcısının sorumlu olduğu haller ise bu kurulacak sistem ile bağlantılıdır. Öncelikle aracı hizmet sağlayıcısı ön bilgilendirme yapılmasından, bunun teyidinden, doğruluğundan, bilgilerin kaydedilmesi ile saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı adına bir bedel tahsili gerçekleşmiş ise teslim ya da ifası ile cayma hakkına yönelik yükümlülüklerden müteselsilen sorumluluğu olacaktır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile artık tüketicinin kişisel ihtiyaçları ya da istekleri amacıyla hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde “tüketicinin onayı ve bilgisi ile” 30 günlük azami teslim süresinin daha uzun sürelerle yapılabilmesine olanak tanındı. Bu sayede üretimi 30 günden fazla süren ürünlerde kişisel ihtiyaç sebebiyle hazırlanan mallarda yaşanan süre problemlerinin önüne geçilebilecektir.

Kredi kartı ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır. Cayma hakkının kullanılması halinde bankalar tüketicinin kredi kartına ilgili ödemeyi tek seferde iade etmekle sorumlu tutulmuştur fakat tüketici iade işlemini hizmet sağlayıcının anlaşmalı olduğu taşıma şirketiyle yapmaması durumunda ise bu ücreti tüketicinin ödeyeceği düzenlenmiştir. Bu sebeple artık birçok firmanın, sitenin veyahut uygulamaların bu düzenlemeye yönelik olarak içeriklerini değiştirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi , ‘Cayma hakkının istisnaları’ başlığında bulunan madde 15’e yeni fıkralar eklendi. Bunlar;

 1. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
 2. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,
 3. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler
 4. Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılamaz.

Bu durumda, internetten satın aldığı ve  tüketicilere teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarla ilgili cayma hakkı olmayacaktır. Bu düzenlemeyle tüketicilerin alışveriş öncesinde gerekli araştırmalarını yaparak, gerekli bilgileri edinerek ürün tercihinde bulunmaları gerekmektedir çünkü yapılan düzenlemeler ile iade hakkının gereksiz/kötü niyetli kullanımının neden olduğu ürün israfının önlenmesi, ithal ürün kullanımı sebebiyle ürünlere ait olan ithalat giderlerinin azaltılması ve geri dönüşüme, doğaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. Fakat söz konusu ürünlerde teknik sorun olması halinde iade süreci normal şekilde işletilebilecek.

Ayrıca 3.fıkraya ait olan düzenlemeyi de özetlemek gerekirse ürünlerin teslimatı sonrasında kurulum yapılmış ise 14 günlük süre geçse dahi cayma hakkı kullanılamıyor ancak kurulum yapılmamış ise 14 gün içinde iade yapılabiliyor olacaktır.

Kredi kartı ile taksitle yapılan alışverişlerde ise iadeler bankalar tarafından artık tek seferde yapılacaktır.

Sonuç olarak, mesafeli sözleşmelerin çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz, tüketiciyi ve satıcıyı kapsarken, e-ticaret ile uğraşan kişilerin mutlaka tüketici ile yapacakları sözleşmelerde mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliğine, ön bilgilendirme hususuna ve sorumluluk türlerine de bakmaları gerekmektedir. Cayma hakkında yapılan düzenlemeler mesafeli satış sözleşmesi yapan her kişi/kurum/platform için yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir.

Kredi kartı ve bedel iadesine yönelik  düzenlemelerle ilgili hüküm 1 Ocak 2023’te, diğer hükümleri ise 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Bu durumda, belirtilen tarihlere kadar bütün e-ticaret sitelerinin üyelik sözleşmesi, mesafeli sözleşme, ön bilgilendirme formu, işlem rehberi, cayma hakkı kullanım metinlerini ve sistemlerini güncellemesi gerekmektedir.

Bilginize sunarız.

Av. Sevinç Aktaş & Stj. Av. Ceren MUTLU